แบบคำร้องขอต่อสัญญาการใช้ประโยชน์ที่ดินสงวนเพื่อกิจการนิคม
อ้างอิงสัญญาเดิมเลขที่
คลิกที่นี่เพื่อค้นหาสัญญาเดิม
เลขประจำตัวประชาชน/
หมายเลขผู้เสียภาษี
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อบุคคล/บริษัท/
หน่วยงาน
นามสกุล
* หากเป็นบริษัทหรือหน่วยงานไม่ต้องระบุนามสกุล
ที่อยู่(ตามทะเบียนบ้าน)
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ซอย
ถนน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
ตำบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
อีเมล์
* กรุณาระบุอีเมล์ที่ใช้งานได้จริง นิคมฯจะแจ้งสถานะการดำเนินการคำขอฯผ่านอีเมล์ที่ท่านระบุ
มีความประสงค์ขอต่อสัญญาอนุญาตใช้ที่ดินสงวนเพื่อกิจการนิคม
บริเวณ
ที่ตั้งแปลงที่ดิน
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
รหัสไปรษณีย์
ผังที่ดิน
แถวที่
ห้องที่/หลังที่
แผงลอยที่
แปลงที่
ระวางที่
เนื้อที่
ไร่
งาน
ตารางวา
เพื่อใช้ประโยชน์
เอกสารประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์
ไม่มีข้อมูล
[*] ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก
ยกเลิก